Moduly pre
SFA a PFA

Moduly pre
koncových klientov

Prepojenie s
informačným systémom

Affiliate
program

Záznam o sprostredkovaní finančnej služby

Automatické generovanie vyplneného Záznamu o sprostredkovaní finančnej služby v zmyslezákona č. 186/2009 Z. z. Záznam bude vytvorený spolu s návrhom poistnej zmluvya ostatnými dokumentmi. Zároveň bude odoslaný v informačnom e-maily odoslanomklientovi, obchodníkovi a spoločnosti.

Prihlasovanie pre obchodníkov (do partnerskej zóny)

Pre prihláseného obchodníka / PFA je k dispozícii prehliadane jeho uzatvorených zmlúv,konkrétne: číslo poistného návrhu, meno poistníka, výška poistného, poisťovňa a dátumuzatvorenia PZ. Prihlasovacie údaje sa definujú v informačnom systéme ICM2, v moduleSprávcovia.

Tlačidlo „Nová kalkulácia“

Tlačidlo slúži najmä pre PFA na kompletné vymazanie obsahu formulárov medzi jednotlivýmikalkuláciami poistného. Zobrazuje sa v spodnej časti formulára

Tlačidlo „Uložiť rozpracovanú kalkuláciu“

Tlačidlo slúži najmä pre PFA na uloženie rozpracovanej kalkulácie, resp. zadaných údajov doformulára aplikácie. Funkcionalita je využiteľná, napr. ak obchodník pripravuje ponuky preklientov ale ihneď neuzavrie poistnú zmluvu. Uložením kalkulácie má možnosť sa k užzadaným údajom vrátiť neskôr, stačí iba skontrolovať už zadané údaje a pokračovaťv uzatvorení poistnej zmluvy.

Prihlasovanie do aplikácie identifikačným číslom

Prihlásenie zadaním identifikačného čísla je vhodné pre makléra alebo tipéra. Po prihláseníbude takto uzatvorená poistná zmluvy zaradená do produkcie obchodníka, ktorémuidentifikačné číslo patrí.

Generovanie výpovedí poistných zmlúv Povinného zmluvného poistenia

Automatické generovanie dokumentu Výpoveď poistnej zmluvy.
• Generovanie výpovede zmluvy PZP vo formáte PDF, na dát zadaných do formulárua vybranej príčiny výpovede (krádež, zmena držiteľa, koniec poistného obdobia,..)
• Možnosť odosielania vytvorenej výpovede vo formáte PDF na zadaný e-mail.

Online dohlasovanie Evidenčného čísla vozidla a Osvedčenia o evidencii vozidla

Funkcionalita slúži na online dohlasovanie EČV a TP pre individuálne zmluvy, nie flotily. Povyplnení všetkých údajov a potvrdenia budú údaje automaticky odoslané do príslušnejpoisťovne. Zároveň sa aktualizujú v kalkulačke a v ICM2 (ak je dostupné prepojenie).Vylepšenie je dostupné pre:
• PFA, ktorý je prihlásený v kalkulačke - vo formulári stačí vyplniť číslo návrhu zmluvy /zmluvy a ak táto zmluva figuruje v ICM2 alebo kalkulačke, ostatné údaje sa vyplniaautomaticky. Údaje sa aktualizujú v kalkulačke aj ICM2 (ak je dostupné prepojenie).
• Používateľa, ktorý nie je prihlásený v kalkulačke - do formulára je potrebné vyplniťvšetky údaje. Následne budú odoslané do poisťovne. Takto odoslané zmluvy, nebudúaktualizované v kalkulačke ani ICM2.
• Pre každú zmluvu vytvorenú prostredníctvom kalkulačky, v ktorej nebude uvedenéEČV a TP sa vytvorí link. Link bude umožňovať okamžité doplnenie údajov kukonkrétnej zmluve. Link bude zobrazený na poslednej strane aplikácie, po potvrdenípoistnej zmluvy a rovnako bude odosielaný e-mailom, spolu s návrhom poistnejzmluvy a ostatnými dokumentmi. Po kliknutí na link bude používateľ presmerovanýna formulár, do ktorého vyplní iba EČV a TP, ostatné údaje už budú vyplnené.

Pridanie tlačidiel na stránku s ponukou poistných produktov

Doplnenie tlačidiel „Uložiť ponuku do PDF“, „Vybrať ponuky“ a „Poslať ponuku e-mailom“ nastránku s porovnaním poistných produktov.
• „Uložiť ponuku do PDF“ - Vytvorenie PDF dokumentu, ktorý bude obsahovať údajeo vozidle, pre ktoré bola vypočítaná ponuka, logo Vašej spoločnosti, zoznampoistných produktov od všetkých poisťovní vrátane detailného popisu poskytovanýchpripoistení, asistenčných služieb, prípadne iných bonusov, informácia o výškepoistného krytia a výške poistného. Informácie o PFA, ktorý vytváral ponuku (ak jev aplikácií prihlásený), informácie o SFA, logo spoločnosti a dátum vytvorenia ponuky.
• „Vybrať ponuky“ – kliknutím na tlačidlo vybrať ponuky sa na strane s ponukoupoistných produktov pred logami poisťovní zobrazia zaškrtávacie polia. Po označenívybraných produktov, budú do PDF ponuky zahrnuté iba zvolené produkty.
• „Poslať ponuku e-mailom“ – po stlačení tlačidla sa nad ponukou poistných produktovzobrazí predvyplnený e-mail, pre odoslanie e-mailu, stačí doplniť odosielateľa (ak jeobchodník prihlásený, jeho e-mail je vyplnený automaticky) a prijímateľa. Po odoslaníe-mailu sa bude v prílohe nachádzať aj PDF dokument s ponukou produktov.

Čítačka osvedčenia o evidencii vozidla

Funkcionalita umožňuje prostredníctvom čítačky čipových kariet preniesť údaje zapísanév Osvedčení o evidencii vozidla (Technického preukazu) priamo do formuláru Onlinekalkulačky PZP a tým urýchliť a znížiť chybovosť pri vypĺňaní informácií o vozidle

Prepojenie s Obchodným a Živnostenským registrom SR

V prípade, že je poistník Právnická osoba alebo Fyzická osoba - podnikateľ je na stránkeÚdajeo poistníkovi nutné zadať IČO. Ak je dostupné prepojenie s Obchodným registroma Živnostenským registrom SR, budú evidované údaje do formulára automaticky doplnené

Validácia formulárov a zmena farby tlačidla „Pokračovať“

Funkcionalita overí zadané údaje, konkrétne zadanie povinných údajov a ich správnosť vkaždom kroku a v každom formulári aplikácie. V prípade, že bude odpoveď kladná a formulárvalidný, farba tlačidla „Pokračovať“ sa zmení na zeleno.

Automatická registrácia používateľa (do klientskej zóny)

Po uzatvorení prvej poistnej zmluvy v aplikácii bude používateľ automaticky zaregistrovaný,s možnosťou opätovného prihlásenia do aplikácie. Po prihlásení má používateľ vo všetkýchkrokoch formuláru zapamätané už zadané údaje. Rovnako v aplikácii pribudne pole preprihlásenie.

Archív uzatvorených poistných zmlúv (v klientskej zóne)

Pre prihláseného používateľa /klienta umožňuje prehliadanie zoznamu už uzatvorenýchpoistných zmlúv daného používateľa. Pre prezeranie archívu je potrebné, aby používateľ bolv aplikácii registrovaný a prihlásený. Používateľovi sa v archíve zobrazuje: číslo návrhu,poisťovňa, vozidlo, platnosť zmluvy, ročné poistné, návrh poistnej zmluvy, dočasná bielakarta. Rovnako je k dispozícii prepočítanie poistného k aktuálnemu dňu na základe užzadaných údajov.

Manuálna registrácia používateľa (do klientskej zóny)

Na prvej strane formulára pribudne možnosť na zadanie e-mailu s informáciou „zapamätať sizadané údaje“. Zadaním e-mailu sa používateľovi vytvorí prístup do klientskej zóny a uložia sazadané údaje. Informácia o vytvorení konta, prihlasovanie meno a heslo budú odoslané naklientov e-mail.

Výber a doplnenie existujúcich údajov po prihlásení do klientskej zóny

Funkcionalita pre klienta. Po prihlásení do klientskej zóny sa používateľovi zobrazia jehoOsobné údaje a Údaje o vozidle, ktoré už v minulosti zadal a môže použiť ich na nový výpočetponuky PZP.

QR kód s platobným príkazom

Doplnenie QR kódu do informácií k úhrade, konkrétne na záverečnú stranu aplikácie popotvrdení odoslania Návrhu poistnej zmluvy a v potvrdzujúcom e-maily odosielanomklientovi. Po zosnímaní QR kódu mobilným zariadením prostredníctvom aplikácie bankyklienta sa automaticky vyplní platobný príkaz pre rýchlu úhradu poistného.

Vytvorenie mobilnej verzie aplikácie

Prispôsobenie formulárov na veľkosť displeja mobilného telefónu. Prezeranie aplikácie jemožné na možné na mobiloch používajúcich operačný systém Android a iOS.

Rozšírenie e-mailovej adresy klienta

Na strane s údajmi o poistníkovi pribudne pole pre zadanie druhého e-mailu, ktoré budenepovinné (ak má klient viac e-mailov; ak je poistník / držiteľ iná osoba a prajete si odoslať email obomzúčastneným; ak za právnickú osobu koná asistentka; ..). Ak bude zadaný aj druhýe-maily, nebude uvedený na žiadnej zmluve ani v ostatných dokumentoch. Na zadaný e-mailsa odošle výhradne kópia informačného e-mailu s návrhom poistnej zmluvy a ostatnýmidokumentmi.

Ukladanie nedokončených kalkulácií a odosielanie na e-mail spoločnost

Funkcionalita je vhodná pre aplikáciu umiestnenú na webovej stránke pre koncového klienta.Na úvodnú stranu aplikácie - Základné údaje pribudnú nepovinné polia pre zadanie e-mailu atelefónneho čísla klienta.
V prípade, že klient tieto údaje vyplní a proces uzatvárania poistnejzmluvy ukončí skôr, ako zmluvu uzavrie a odošle do poisťovne, na e-mail spoločnosti budúzaslané kontaktné údaje klienta a PDF ponuka vytvorená na základe údajov zadanýchklientom. E-mail s prehľadom nedokončených kalkulácií je spoločnosti odosielaný každúhodinu (v prípade, že boli niektoré kalkulácie nedokončené).

Prepojenie aplikácie s maklérskym systémom ICM2

Aplikáciu je možné prepojiť s maklérskym informačným systémom ICM2, poskytovanýmspoločnosťou Positive s.r.o., tak, aby po uzavretí poistnej zmluvy bola vytvorená zmluvaautomaticky zapísaná do zoznamu zmlúv a produkcie spoločnosti aj konkrétneho obchodníka,ktorý zmluvu uzavrel. Aplikácia prenáša údaje v rozsahu potrebnom pre výpočet provízie.Prepojenie môže zahŕňať:
• Ukladanie záznamov do evidencie zmlúv.
• Ukladanie príloh k vytvoreným zmluvám (návrh poistnej zmluvy, ostatné dokumenty).
• Ukladanie informácií o poistenom vozidle.

Výber a doplnenie existujúcich údajov po prihlásení do partnerskej zóny

Funkcionalita dostupná iba pre prihláseného obchodníka. Po prihlásení do aplikácie pribudnena prvej strane aplikácie pole s popisom „Vyhľadať klienta, vozidlo z ICM“. Po začatí písaniado tohto pola: meno klienta, RČ, názov spoločnosti, IČO, EČV alebo VIN vozidla,.. sa zobrazízoznam zmlúv, ktoré sú uložené v ICM2. Po vybratí klienta zo zoznamu budú všetky údajez ICM2 doplnené do formulára Online kalkulačky a môžu byť použité na novú kalkuláciu PZP.

Štatistiky v Informačnom systéme ICM2

Pre spoločnosti používajúce Informačný systém ICM2 je možné vytvárať štatistikyvytvorených kalkulácií a uzatvorených poistných zmlúv prostredníctvom aplikácie. Premožnosť generovania štatistík je potrebné do ICM2 zahrnúť modul umožňujúci ich tvoriť.

Generovanie výpovedí poistných zmlúv Povinného zmluvného poistenia

Doplnenie údajov do formuláru z Informačného systému ICM2, na základe užexistujúcej poistnej zmluvy v ICM2. Vyhľadávanie zmluvy podľa – mena klienta, RČ,IČO, čísla zmluvy. VYLEPŠENIE DOSTUPNÉ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH OBCHODNÍKOV.
• Ukladanie vytvorenej výpovede poistnej zmluvy v PDF medzi prílohy ku zmluvev ICM2. VYLEPŠENIE DOSTUPNÉ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH OBCHODNÍKOV.

Generovanie Referenčného linku / iframu

Každému obchodníkovi je možné vytvoriť jedinečný reťazec znakov – referenčný kód. Každýreťazec v sebe bude niesť referenciu o tom, komu patrí a pri jeho používaní bude uzatvorenázmluva automaticky zapísaná do produkcie konkrétneho obchodníka aj bez prihlásenia.Kód je možné použiť formou:
• Referenčný iframe – vytvorením referenčného iframu sa sprístupní nová kalkulačka,ktorú je možné umiestniť na webovej stránke konkrétneho obchodníka.
• Referenčný link – použitím referenčného linku sa zobrazí základná kalkulačkaspoločnosti, avšak obchodník v nej bude automaticky prihlásený. Link je možnéopakovane používať, kopírovať a odosielať (napr. klientovi).